Terapia behawioralna

« Powrót

Czym jest terapia behawioralna?

Psychoterapia behawioralna jest jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Ogólnie mówiąc jest nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna).

Podstawowe założenia terapii behawioralnej to:

  • zajmuje się tym, co widoczne w zachowaniu dziecka,
  • tłumaczy zaburzenia w rozwoju dziecka „niedopasowaniem” układu nerwowego do wymagań otaczającego środowiska,
  • jest podejściem całościowym, obejmującym swym oddziaływaniem dziecko, jego dom, szkołę i otoczenie,
  • punktem wyjścia jest diagnoza, określająca stan rozwoju dziecka oraz nieprawidłowości w jego zachowaniu,
  • na podstawie diagnozy formułuje się cele (krótkoterminowe) i wzmocnienia, będące podstawą indywidualnych programów terapeutycznych,
  • używa się jasnych i precyzyjnych terminów, nie dających możliwości różnych interpretacji,
  • ważnym elementem jest system wzmocnień, który stosuje się w sposób ściśle zaplanowany,
  • kluczową część metody stanowi analiza behawioralna, której celem jest analiza rezultatów oraz skuteczności podjętych działań,
  • dużą wagę przywiązuje się do systematycznego dokumentowania wyników pracy terapeutycznej.

Terapia behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, (co nie znaczy, ze nie sięga się czasem do przeszłości), krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji, na ogół jeden raz w tygodniu (zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych i utrwalonych) i wreszcie oparta na współpracy – terapeuta i pacjent wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!