In-Progres – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Siemiatycze

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

O nas

Zapraszamy Państwa do niezwykłej współpracy. Współpracy, której chęć narodziła się w nas z potrzeby społeczności w której funkcjonujemy, z obserwacji naszego najbliższego i nieco dalszego sąsiedztwa, z niekończących się rozmów z Dziećmi i ich Rodzicami, z wnikliwej obserwacji przemian w świadomości. Wierząc, że Dziecko jest fundamentem funkcjonowania nas wszystkich, zdecydowaliśmy że inwestycja naszego czasu i zaangażowania właśnie w małych pacjentów, jest tym czego nam wszystkim potrzeba. Nasza Poradnia jest miejscem gdzie razem z Państwem chcielibyśmy się Dzieciom przyglądać, gdzie chcemy analizować Ich potrzeby rozwojowe i wyłapywać obszary, w których możemy pomóc. Jesteśmy miejscem, w którym znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które jako Rodzice stawiamy sobie codziennie: czy na pewno wszystko jest w porządku? Co jeszcze mogę zrobić? Jak mam zidentyfikować potrzeby rozwojowe mego Dziecka? Współpraca Poradni z Rodzicem jest nie tylko ważnym przedsięwzięciem ale też wspaniałą drogą do pełni sprawności fizycznej i rozwojowej naszych Dzieci. I do tej współpracy serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy.

Poradnia

Jesteśmy specjalistyczną placówką pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Wśród prowadzonego przez nas szeregu terapii znajdują się m.in. integracja sensoryczna, terapia taktylna oraz szeroko rozumiana fizjoterapia niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Korygujemy wady postawy za pomocą zajęć gimnastyki korekcyjnej. Pomagamy dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju, dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi lub wychowawczymi, wspieramy dzieci szczególnie uzdolnione. Ukierunkowujemy młodzież przy wyborze odpowiedniej szkoły, zawodu i uczelni. Wspieramy, doradzamy lub po prostu jesteśmy do dyspozycji jeśli macie Państwo wątpliwości lub obawy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poradnia IN-PROGRES świadczy także specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dla kogo są przeznaczone specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel tj. psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach świadczonych usług, prowadzimy także bezpłatne poradnictwo w zakresie pisania wniosków i dalszego kontaktu z instytucjami refundującymi terapie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?


Zapraszamy do kontaktu!

Wsparcie dzieci


Wsparcie dorosłych


Psychiatra

Zapraszamy Państwa na konsultacje i diagnozę z zakresu psychiatrii dziecięcej. Każdorazowo konsultacja psychiatryczna młodzieży i dzieci przeprowadzana jest przez lekarza psychiatrę lub lekarza będącego w trackie specjalizacji w zakresie psychiatrii. Zwykle celem pierwszej konsultacji jest:

Przebieg kolejnych konsultacji:

Wymiar czasowy konsultacji:

Zainteresowała Cię nasza oferta?


Umów konsultację!

Cennik

W Poradni obowiązuje zasada 100% odpłatności za niestawienie się na umówioną wizytę lub odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24h.

 

Konsultacje psychologiczne (60 min.)

150 zł

Konsultacje pedagogiczne (60 min.)

130 zł

Konsultacje logopedyczne (60 min.)

130 zł

Konsultacje z psychiatrą dziecięcym (60 min.)

350 zł

Konsultacje integracji sensorycznej (60 min.)

150 zł

Diagnoza psychologiczna z opisem (60 min.)

200 zł

Diagnoza pedagogiczna z opisem (60 min.)

170 zł

Diagnoza logopedyczna z opisem (60 min.)

170 zł

Diagnoza integracji sensorycznej z opisem (3×60 min.)

400 zł

Terapia psychologiczna (50 min.)

130 zł

Terapia pedagogiczna (50 min.)

110 zł

Terapia logopedyczna (50 min.)

110 zł

Terapia integracji sensorycznej (50 min.)

130 zł

Terapia taktylna (50 min.)

90 zł

Fizjoterapia (50 min.)

130 zł

Trening umiejętności społecznych (50 min.)

100 zł

Trening zastępowania agresji (50 min.)

100 zł

Gimnastyka korekcyjna (50 min.)

70 zł

Arteterapia (50 min.)

100 zł

Muzykoterapia (50 min.)

100 zł

Terapia zajęciowa (50 min.)

100 zł

Sensoplastyka (50 min.)

100 zł

Terapia uzależnień

 130 zł

 

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko *

Adres email *

Temat *

Treść wiadomości *

Dane kontaktowe

Poniedziałek - piątek: 10:00 – 18:00

693 189 261

poradnia@in-progres.pl

Ciechanowicka 19E, 17-300 Siemiatycze

„IN PROGRES – Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne w Siemiatyczach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW
Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI
Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej
Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

 1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
 2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
 3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
 4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
 5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

 1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
 2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

Kryteria formalne:

W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;
 • miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;
 • dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);
 • dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

W przypadku nauczycieli:

 • zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

Efekty projektu:
 • stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze,
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci),
 • podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.
 • wyposażenie OWP (pomoce, plac zabaw, sala SI).
Biuro projektu:
 • Przedszkole „IN-PROGRESS”
 • ul. Fieldorfa 16
 • 17-300 Siemiatycze
 • Numer telefonu: 693189261
 • Adres e-mail: przedszkole@in-progres.pl

Wartość dofinansowania z UE: 415 632,53 zł